A EMPRESA MIXTA DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PRESTA ASISTENCIA E COOPERACIÓN A TODOS OS CONCELLOS DA PROVINCIA DE OURENSE QUE O SOLICITAN

A EMPRESA MIXTA DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PRESTA ASISTENCIA E COOPERACIÓN A TODOS OS CONCELLOS DA PROVINCIA DE OURENSE QUE O SOLICITAN

 

En outubro de 2007 o Servizo de Augas e Medio ambiente da Deputación Provincial de Ourense detecta deficiencias e necesidades na xestión do Ciclo urbano nos municipios da provincia de Ourense. Ante tal situación, decide realizar unha serie de enquisas nos concellos da provincia para coñecer datos e información en materia do ciclo hídrico, así como as necesidades na prestación de servizos ligados ao mesmo. 

Co obxectivo de dar resposta ás necesidades detectadas nos anteditos estudos e tras superar o proceso de licitación pública, o 23 de decembro de 2008 Viaqua SAU e a Deputación de Ourense constitúen AquaOurense e en 2009 comeza a xestión dos servizos públicos provinciais de asistencia e cooperación coas Entidades Locais (EELL) da provincia de Ourense en materia de servizos relacionados coa xestión integral do ciclo hídrico e do medio ambiente.

AquaOurense, a través do seu modelo de cooperación, facilita e canaliza a colaboración público- privada para a xestión do ciclo hídrico e o medio ambiente en todos os concellos da provincia de Ourense que solicitan cooperación e asistencia á Deputación de Ourense a través dalgún dos 11 convenios de colaboración que existen para elo e que abranguen diferentes tipos de operacións nas fases do ciclo urbano da auga ou en materia medio ambiental, como o existente para o seguimento e control de vertedoiros clausurados.

Resultado de todo elo, ao longo de 2016 prestouse asistencia e cooperación a mais de 58 concellos da provincia e foron realizadas 50  reparacións e actuacións de mellora en 24 concellos. Entre os distintos tipos de operacións técnicas realizadas cabe salientar a realización de censos de abastecemento en 2 concellos, de controis de fraude en 2 concellos, a instalación de contadores en depósitos de 4 concellos e de cloradores en depósitos de 6 concellos e finalmente, 8 operacións de reparación en EDARs en 8 concellos.

 


A EMPRESA MIXTA DA DEPUTACIÓN DE OURENSE; AQUAOURENSE, RENOVA AS CERTIFICACIÓNS DE CALIDADE, MEDIO AMBIENTE E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (PRL)

AUDELCOISO-9001ISO-14001

A empresa mixta da Deputación de Ourense; AquaOurense, renova as súas certificacións de Calidade (ETAP de Melias, Laboratorio e Oficina de AquaOurense), Medio Ambiente (Laboratorio e oficina) e Prevención de Riscos Laborais. 

Os principais obxectivos destes sistemas son, no tocante á calidade; incrementar a satisfacción do cliente mediante procesos de mellora continua que permitan garantir a prestación de servizos coa máxima excelencia. Pola súa banda, a ISO 14001 de medio ambiente, vela pola correcta xestión ambiental das actividades da empresa promovendo a protección ambiental e a prevención da contaminación dende un punto de vista de equilibrio cos aspectos socioeconómicos.

Finalmente, no tocante á seguridade e saúde ocupacional, a OHSAS mellora a prevención e control dos riscos laborais, reducindo tanto os danos tanto persoais como materiais, protexendo os recursos fundamentais e a reputación da Deputación de Ourense e AquaOurense.

As avaliacións realizadas polos auditores destacan a adecuación e eficacia do Sistema de Xestión Integrado para a mellora continua e o desempeño ambiental. Como puntos fortes en materia de PRL os auditores salientaron os Concursos de Ideas PRL internos e a celebración de charlas de seguridade e saúde en número superior ao esixido pola norma internacional.
 
O Sistema Integral de Xestión de AquaOurense está sustentado polos obxectivos estratéxicos da empresa, os cales son revisados e actualizados anualmente. Estes obxectivos están aliñados coas políticas da Deputación de Ourense na prestación de cooperación e asistencia aos concellos da provincia de Ourense e son os seguintes:
 
  • Asegurar que a calidade dos servizos prestados adecúase aos compromisos adquiridos coa Administración Local e son coherentes coas diversas necesidades locais.
  • Cumprir os principios de confidencialidade, concorrencia e transparencia cos provedores
  • Afondar no coñecemento das necesidades e expectativas da Administración Local, considerándoas no establecemento de estratexias, plans e obxectivos.
  • Aproveitar a canle de comunicación existente coa Administración Local para a mellora continua na prestación de servizos e para lograr un maior achegamento á poboación en xeral.
  • Respectar a biodiversidade e mellorar o comportamento medio ambiental da organización mediante a revisión dos aspectos ambientais, programas de mellora e sensibilización.
  • Establecer as medidas necesarias para evitar a contaminación facendo un uso racional e sostible dos recursos naturais e enerxéticos que sexan empregados.
  • Asegurar o cumprimento dos compromisos subscritos e legais aplicables .
  • Optimizar o funcionamento de procesos  a través da calidade e a eficiencia, potenciando a homoxeneización, a procura de sinerxías e a innovación.
  • Promover unha contorna respectuosa e de igualdade, así como implicarse na formación e desenvolvemento dos empregados.
  • Colaborar coas administracións, organizacións e entidades públicas e privadas co obxectivo de promover actuacións encamiñadas á mellora medio ambiental.

 


A DEPUTACIÓN DE OURENSE E AQUAOURENSE CELEBRAN O DÍA MUNDIAL DA AUGA CON ALUMNOS DO CEIP RAIRIZ DE VEIGA

Con motivo do Día Mundial da Auga 2016 e baixo o lema ¿Auga e emprego¿, a Deputación de Ourense e AquaOurense organizaron unha serie de actividades de participación, concienciación e difusión cos alumnos do CEIP de Rairiz de Veiga. 

¿Mais de 1500 millóns de persoas traballan en sectores relacionados coa auga, namentres que todos os postos de traballo dependen en maior ou menor medida da auga¿; buscando a reflexión en torno a importancia da auga como motor de emprego, as actividades cos estudantes do CEIP de Rairiz de Veiga tiveron lugar no Centro Ecuestre da lagoa da Antela (Xinzo de Limia), espazo no que tanto os traballadores dependen do elemento auga para poder desenvolver as súas funcións como os animais dependen dela para sobrevivir. 

Durante a xornada 25 estudantes puideron coñecer o ciclo hídrico e as distintas fases polas que pasa a auga para chegar aos fogares, tamén as fases polas que pasa para ser depurada tras o uso por parte dos cidadáns. Tras as explicacións houbo xogos de preguntas e regalos para todos os asistentes. 
Como colofón final á xornada, os estudantes visitaron as instalacións do Centro ecuestre e divertíronse acicalando aos cabalos.


EN 2016 O LABORATORIO DE AQUAOURENSE REALIZOU 1972 ANÁLISES DE POTABLES E 659 ANÁLISES DE RESIDUAIS DE MAIS DE 60 CONCELLOS DA PROVINCIA

O laboratorio de AquaOurense, operativo dende 2009, está dotado con recursos e instrumentación necesarios para a realización, segundo a normativa vixente, das actividades de Control e seguimento da calidade da auga en orixe, Control e supervisión dos procesos levados a cabo nas estacións de tratamento de auga potable, Control da auga nas redes de distribución, Control de augas residuais e Control de piscinas.

Para poder desenvolver con éxito todas estas actividades de control analítico, o laboratorio está dividido en 3 departamentos; o correspondente a análises microbiolóxicas, o laboratorio xeral no que realízanse as análises físico -químicas habituais das augas potables e o departamento de residuais no que realízanse as análises físico- químicas de augas residuais. AquaOurense tamén dispón de equipos para a realización de análises in-situ nos concellos que é preciso, algún exemplo dos equipos dispoñibles para esta labor son os fotómetros, os pHmetros, conductivímetros, termómetros ou tomamostras automáticos entre outros.

No tocante á determinación de compostos que requiren unha elevada especialización, como algúns dos parámetros de residuais e potables, AquaOurense recorre aos servizos do laboratorio de referencia Iproma.

Os recursos operativos do laboratorio de AquaOurense permiten realizar anualmente mais de 2500 controis analíticos de augas potables e residuais en mais de 70 concellos da provincia de Ourense.  Da totalidade deses análises, 1792 corresponden a augas potables que deben cumprir as esixencias do RS 140/ 2003 polo que establécense os criterios sanitarios da auga de consumo humano e 180 análises correspóndense a augas de piscinas que deben cumprir os criterios técnico- sanitarios das piscinas con base no RD 742/2013. Na mesma liña, da totalidade dos análises realizados polo laboratorio de AquaOurense, 659 correspóndense a análises de augas residuais, dos cales 636 teñen que ver co seguimento das EDAR de 55 concellos e 23 análises foron realizadas nun concello para o seguimento de fangos. 

Finalmente, a través do Plan Anual de Mostraxe de AquaOurense,  no tocante ás augas potables recolléronse 112 mostras completas correspondentes a 47 concellos, 108 mostras foron recollidas nas captacións de 4 concellos, 66 mostras para análises de Lexionela foron recollidas en 6 concellos, 289 mostras foron recollidas para a determinación de trihalometanos e 9 mostras foron recollidas para controis de auga termal nun concello da provincia. No tocante a augas residuais, foron recollidas 112 mostras relacionadas coas autorizacións de vertido de 21 concellos.