Compromisos Cos Grupos de Interese

Compromisos cos socios e ca Xunta Xeral

 • Facilitar a información de forma transparente e actuar baixo criterios éticos
 • Tomar en consideración as necesidades sociais e medio ambientais por enriba das puramente económicas

Compromisos cos empregados

 • Establecer plans de formación que ofrezan posibilidades de promoción e mellora
 • Mellorar as canles de comunicación tanto horizontal como verticalmente
 • Integrar de forma efectiva a seguridade e saúde laboral
 • Facilitar aos traballadores a conciliación da vida persoal e laboral
 • Implantar medidas preventivas que protexan e fomenten a igualdade e o respecto entre os traballadores.

Compromisos coa administración local

 • Manter unha política de transparencia mediante o diálogo fluído
 • Atender, na medida do posible, ás necesidades técnicas dos concellos que así o solicitan
 • Actuar proactivamente respecto á evolución normativa do sector
 • Ofrecer servizos con calidade excelente

Compromisos cos usuarios dos servizos

 • Mellora continua da calidade dos servizos prestados
 • Establecer unha comunicación efectiva cos usuarios e coñecer a opinión dos mesmos a través da realización de enquisas de valoración da calidade na prestación dos servizos
 • Organizar actividades formativas e de sensibilización que permitan achegar á poboación á xestión pública, facéndoos partícipes do respecto ao medio ambiente.

Compromisos cos provedores

 • Afianzar relacións baseadas nos principios de integridade e honestidade
 • Promover a transparencia comunicativa
 • Manter os criterios de selección de provedores promovendo as boas prácticas.

Compromisos cos medios de comunicación e coa poboación da provincia de Ourense

 • Manter informados de todas as novas relativas á xestión do Ciclo hídrico e do medio ambiente
 • Asegurar a calidade da auga de consumo humano e a protección do medio ambiente
 • Facer públicos os datos da empresa e dos servizos que presta como exercicio de transparencia.
 • Realizar actividades de participación e concienciación
 • Facilitar a incorporación dos estudantes da provincia de Ourense ao mercado laboral.